Kontakt - Resort Jura

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz.

* Pola wymagane

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowo – Usługowe AGA
Agnieszka Spera – Tylkowska
ul. Batalionów Chłopskich 8
42-425 Kroczyce
NIP: 577 132 81 78
Konto: Bank Spółdzielczy w Tychach
64 8435 0004 0000 0008 2367 0002

Kontakt telefoniczny:

komórkowy 881 453 333

stacjonarny 34 315 20 14

wewnętrzny:
1 recepcja i dział marketingu
2 restauracja(numer tymczasowo nieczynny)
3 księgowość

   Manager – Michał Wilczyński 881 569 333

Rezerwacje indywidualne:
recepcja@resortjura.pl
Rezerwacje grupowe:
marketing@resortjura.pl
Księgowość:
pthuaga@gmail.com
ZAMELDOWANIE OD GODZINY 15:00
WYMELDOWANIE DO GODZINY 11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA GOŚCIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka SPERA-TYLKOWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowo – Usługowe AGA Agnieszka Spera–Tylkowska
ul. Batalionów Chłopskich 8, 42-425 Kroczyce
zwany dalej także Resort Jura
2) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana.
3) Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, punktem kontaktowym jest sam administrator.
4) Celem, dla których Resort przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Resort jest:
– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Resort w związku z poniesioną przez Resort szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Resortu, – zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości
Jeżeli Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Resort przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto przetwarzanie danych osobowych Gości gromadzonych poprzez rejestrację obrazu przez monitoring odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie Resortu.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą równie w celu rozliczeń, ewidencji dokumentacji księgowej i kontroli przez organy skarbowe na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej oraz inne organy uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
Pani/Pana dane przetwarzane będą również w celu i w zakresie niezbędnym realizacji ewentualnych wzajemnych roszczeń dotyczących wykonywanych usług.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w systemie CCTV (telewizja przemysłowa – kamera w biurze Administratora oraz w recepcji, korytarzach Resortu, przy wejściu do restauracji oraz w przy barze restauracyjnym) w postaci wizerunku, przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom, pracownikom oraz gościom. Reguluje to znajdujący się w recepcji Regulamin monitoringu wizyjnego
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w momencie wizyty na profilu społecznościowym Administratora https://www.facebook.com/ResortJura są przetwarzane w momencie dobrowolnego pozostawienia przez Panią/Pana jako Użytkownika swoich danych na tym Profilu i w celach promocji i reklamy działalności administratora. Szczegóły reguluje odrębny regulamin prowadzenia Profilu.
5). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Resort jest umowa o świadczenie usług noclegowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Resort informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości jest usprawiedliwiony cel administratora.
6)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione do ich otrzymywania w razie konieczności – policja, prokuratura, sądy organy podatkowe i kontrolne.
Resort przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: – firmom świadczącym usługi wsparcia IT Resortu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
– firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
– firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
– firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
-portalom pośredniczącym w dokonaniu rezerwacji.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
– przewidziany przepisami Ordynacji podatkowej i pozostałych przepisów prawa podatkowego, a więc do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ona związana – dotyczy to faktur VAT i związanych z nimi dokumentów
– okres przewidziany przepisami kodeksu cywilnego mówiącymi o przedawnieniu roszczenia cywilnoprawnego,
– okres przewidziany przepisami kodeksy cywilnego dotyczącymi realizacji roszczeń dotyczących niezgodności usługi noclegowych z umową/zleceniem, – pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
– pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
8) Posiada Pani/Pan:
– prawo dostępu do treści swoich danych oraz
– prawo do ich sprostowania,
– do usunięcia (z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszej klauzuli tzn. o ile przepisy szczególne lub cel przetwarzania oraz prawnie uzasadniony interes administratora nie umożliwiają ich przetwarzania),
– ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych o ile nie dotyczy to realizacji zadań publicznych,
– prawo wniesienia sprzeciwu,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji zawartej umowy związanej z realizacją usługi. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania współpracy czy też wykonania usługi.
11) Pani/Pana dane nie będą przedmiotem przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu poza przypadkami dotyczącymi danych przetwarzanych na profilu administratora na Facebook’u jeżeli to Facebook samodzielnie i bez zlecenia Administratora dokonuje takiego profilowania Pani/Pana jako Użytkownika.

Szlachecki Dwór

Szlachecki Dwor
Serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia Szlacheckiego Dworu!

Facebook